|     English / Swedish

Fri, 16 May 2014 08:45:00 +0200

Q1 RAPPORT 2014 - KVARTALET PRÄGLAT AV OMSTÄLLNING

KVARTALET I KORTHET

jan-mar 2014 jan-mar 2013 Helår 2013
Nettoomsättning, MSEK 10,6 12,4 82,4
Omsättningstillväxt -14 % -2 % 0 %
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 8,3 9,8 64,3
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt, MSEK -15 % -3 % 1 %
Försäljning Flaskor, MSEK 4,5 5,3 36,1
Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 3,6 4,5 28,2
Bruttoresultat, MSEK 3,2 7,7 44,2
Bruttovinstmarginal, procent 38 % 79 % 69 %
Rörelseresultat, MSEK -7,1 -3,9 -17,3
   Varav omstruktureringskostnader, MSEK - - -9,1
Resultat efter skatt, MSEK -9,2 -5,0 -24,1
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -2,25 kr -1,23 kr -5,90 kr

Första kvartalet, som normalt är Mackmyras svagaste kvartal, har i år även påverkats negativt av det kraftfulla åtgärdsprogram som inleddes i februari 2014. Programmet innebär en omställning av organisationen vilken innebär kortsiktigt negativa effekter på försäljningen.

En del av åtgärdsprogrammet berörde destilleringsvolymen som under första kvartalet reducerades till en väsentligt lägre nivå än föregående år. Den lägre destilleringsnivån slår mot bruttovinsten och bruttomarginalen då resultatet belastats med cirka 2,7 MSEK (-) avseende fasta kostnader som inte skäligen kan påföras värdet för mognadslagret med hänsyn till den låga destilleringsvolymen, så kallad underabsorbtion. Vid normalt kapacitetsutnyttjande, 400 000 – 1 000 000 flaskor per år, påförs de fasta kostnaderna för destilleringen i sin helhet värdet för mognadslagret och har därmed inte någon resultatpåverkan vid destillering.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Styrelsen beslutade i slutet av februari 2014 att genomföra ett kraftfullt åtgärdsprogram för att öka försäljningen, minska kostnaderna och stärka kassaflödet. Åtgärdsprogrammet inleddes omgående och löper under 2014 och del av 2015 och innebär årliga besparingar på cirka 20 MSEK utöver tidigare fattade beslut. Besparingseffekten under 2014 är beräknad till cirka 10 MSEK efter avdrag för omstruktureringskostnader.

 • Styrelsen föreslog den 18 mars 2014 en fullt ut garanterad företrädesemission som tillför bolaget cirka 22 MSEK. Emissionen är ett led i att finansiera verksamhetens negativa kassaflöde till dess att besparingseffekterna i åtgärdsprogrammet fått fullt genomslag.

 • Bolaget omförhandlade kreditvillkoren och kom överens med kreditgivarna om nya lån uppgående till totalt 12 MSEK under 2014.

 • Destilleringstakten sänktes till en väsentligt lägre nivå.

 • Antalet anställda har minskats med 15 personer genom varsel eller naturlig avgång.

 • Försäljningsorganisationen har förstärkts med en säljare i Västsverige och en säljare i Tyskland.

 • En mindre volym råsprit såldes till en etablerad aktör på marknaden.

 • Samarbete inleddes med HJ Hansen för distribution av flaskor i Danmark.


HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Vid extra bolagsstämma den 22 april fattades beslut om att genomföra den föreslagna företrädes-emission som tillför bolaget cirka 22 MSEK.

 • Midnattssol, Mackmyras nya sommarwhisky, lanserades den 2 maj. Systembolaget har köpt in 10 000 flaskor vilket utgör merparten av den begränsade upplagan.

 • Lagret för 30-liters fat vid Gut Basthorst utanför Hamburg färdigställdes under april månad och cirka 180 fat ligger nu på plats i lagret.

 • Intresset inför Mackmyradagen den 17 maj har hittills varit stort och antalet besökare vid Läkerol Arena kommer att bli närmare 800 personer vilket är fler än föregående år.

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB.

För frågor, intervjuer och anmälan, kontakta:
Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80,
ulf.soderlund@mackmyra.se
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80,
magnus.dandanell@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Release (PDF)
Q1-rapport 2014 - Slutlig 2014-05-16 (PDF)