|     English / Swedish

Thu, 24 Apr 2014 08:30:00 +0200

MACKMYRA Offentliggör Informationsmemorandum INFÖR FÖRETRÄDESEMISSION samt försäljning under första kvartalet

Ett Informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, https://mackmyra.se/press/finansiell-information/foretradesemission-2014/

Nyemissionen, om totalt cirka 22 MSEK, sker med företräde för befintliga aktieägare och är fullt garanterad.

Informationsmemorandumet innehåller även information om försäljningen under första kvartalet 2014 som inte tidigare redovisats. Nettoomsättningen exklusive alkoholskatt uppgick för första kvartalet 2014 till 8,3 MSEK (9,8 MSEK). Första kvartalet har historiskt alltid varit säsongsmässigt svagt. Utfallet återspeglar även kortsiktiga negativa effekter på försäljningen till följd av det åtgärdsprogram som beslutades i februari 2014.

Ifylld Särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Emissionsvillkor i sammandrag

Nyemission med företrädesrätt

Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bolagets aktiekapital kan genom nyemissionen öka med högst 4 075 396 SEK.

Antal Aktier

Högst 4 075 396 nya B-aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen i emissionen är 5,40 SEK per Ny B-aktie.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen

Den 29 april 2014.

Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter

24 april 2014

Teckningstid

30 april – 14 maj 2014

Handel med Teckningsrätter

30 april – 9 maj 2014

För ytterligare information hänvisas till Bolagets hemsida; https://mackmyra.se/press/finansiell-information/foretradesemission-2014/

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Mackmyra avser att offentliggöra omkring den 24 april 2014. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

För frågor, intervjuer och anmälan, kontakta:
Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80,
ulf.soderlund@mackmyra.se
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80,
magnus.dandanell@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utantillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Release (PDF)
Informationsmemorandum Mackmyra Svensk Whisky AB April 2014 (PDF)