|     English / Swedish

Tue, 27 Aug 2013 08:59:00 +0200

Fortsatt tillväxtfokus och kostnadsanpassning - Q2-rapport 2013

KVARTALET I KORTHET (Q2 2013)

Nettoomsättningen uppgick till 25,4 MSEK (26,3)

Nettoomsättningen exklusive alkoholskatt uppgick till 20,2 MSEK (20,3)

Rörelseresultatet uppgick till 0,4 MSEK (1,8)

Resultatet efter skatt uppgick till -1,5 MSEK (0,4)

Resultatet per aktie uppgick till -0,36 kr (0,10)

Vidtar åtgärder för ökad försäljning och sänkta kostnader. Årlig kostnadsbesparing om 4–5 MSEK från och med första kvartalet 2014.

Försäljningen av flaskor ökade med 19 procent (-7)

Antal sålda flaskor uppgick till 61 200 (62 300)

KOMMENTAR TILL UTVECKLINGEN

Nettoomsättningen exklusive alkoholskatt var i nivå med motsvarande period föregående år. Försäljningen av flaskor ökar med 19 procent medan Fat och Upplevelser minskar med 17 procent. Utvecklingen inom flaskor förklaras främst av ett högre genomsnittspris medan den lägre fatförsäljningen förklaras av att vårens kampanj inleddes senare och att den därmed inte fått samma genomslag som föregående år. Det lägre rörelseresultatet beror främst av en lägre andel fatförsäljning.

Mackmyras tillväxtstrategi ligger fast. Häri ingår kommande lansering av Svensk Rök och satsningen i norra Tyskland som båda är centrala för ökad tillväxt.

Ett åtgärdsprogram har sjösatts för att öka tillväxten, balansera den långsiktiga kapitalbildningen samt vända det negativa kassaflödet från rörelsen. Åtgärderna innebär koncentration på ett fåtal utvalda marknader, sänkta kostnader för företagsledning och administration samt balansering av mognadslagret, där destilleringsvolymen minskas med cirka 20 procent och vissa resurser kommer att flyttas till försäljningsarbetet. Effektiviseringsåtgärderna planeras vara fullt genomförda till årsskiftet 2013/2014 och beräknas ge en årlig kostnadsbesparing i storleksordningen 4 – 5 MSEK från och med första kvartalet 2014 samt därutöver ett förbättrat kassaflöde till följd av en något lägre produktionstakt.

VÄSENTL IGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Special:10 lanserades den 2 maj och blev en försäljningsframgång.

Mackmyra vann upphandling på Systembolaget vilket innebär att Mackmyra Svensk rök kommer att säljas av 80 Systembolag som en del i det ordinarie sortimentet från och med den 2 september 2013.

All fatförsäljning sker sedan maj 2013 via det helägda dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky GmbH. De första stegen har tagits för etablering av fatförsäljning i Norra Tyskland.

Byggnationen av ett permanent besökscentrum påbörjades i Mackmyra Whiskyby för invigning under fjärde kvartalet 2013.

Fatförsäljningskampanjen ”Extra Rök” inleddes i maj 2013. Kampanjen pågår till och med tredje kvartalet.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Whiskylikören Bee tar en ordinarie plats i 80 av Systembolagets butiker från och med september 2013.

Mackmyras whisky belönas av IWSC med en guldmedalj och tre silvermedaljer för Moment Glöd, Svensk Rök, Moment Marleld och Special 10 Kaffegök.

Samarbete inleds dels med Gut Basthorst i Hamburg, för fatförsäljning i norra Tyskland, och dels med Whiskymax för distribution av flaskor i Tyskland.

Samarbetsavtal har tecknats med Five Eyes för distribution inom Travel Retail.

Ett åtgärdsprogram sjösätts för att uppnå lönsam försäljningstillväxt. Programmet beräknas medföra en årlig kostnadsbesparing på 4-5 MSEK från och med 2014.

Ladda ner kvartalsrapporten på www.mackmyra.se/ir. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB och dokumentation från dagens presentation.

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 070-856 20 15, ulf.soderlund@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Mackmyra Svensk Whisky AB
Wallingatan 2
111 60 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 55 60 25 80
Fax: 08 55 60 25 81 
info@mackmyra.se
www.mackmyra.se

Kvartalsrapport Q2 2013 Mackmyra Svensk Whisky AB (PDF)