|     English / Swedish

Thu, 12 Oct 2023 21:30:00 +0200

Mackmyra avser genomföra en partiellt säkerställd företrädesemission av units, ingår avtal om brygglån samt utvärderar en nedskrivning

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION. 

12 oktober 2023

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en partiellt säkerställd företrädesemission av högst 36 345 596 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 2,79 SEK per unit (motsvarande 0,31 SEK per aktie) under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 74,1 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt personer ur styrelsen uppgår till cirka 26,4 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen och garantiåtagande, genom bottengaranti, med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 29,4 MSEK, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen (”Bottengarantin”). Bolaget har även ingått en toppgaranti om cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen (”Toppgarantin”). Toppgarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte blir tecknad till 20 706 922 units. Därutöver har Bolaget ingått en s.k. top-down-garanti om cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 17,1 procent av Företrädesemissionen, med Bolagets största aktieägare Lennart Hero (”Top-down-garantin”). Top-down-garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte fulltecknas. Genom tecknings- och garantiåtagandena är Företrädesemissionen därmed säkerställd till cirka 74,1 procent.

Kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen, som planeras att hållas den 14 november 2023, kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Styrelsen i Mackmyra har beslutat om en nyemission av högst 36 345 596 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare villkorad av extra bolagsstämmas godkännande den 14 november 2023.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Mackmyra cirka 101,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader om maximalt cirka 9,3 MSEK, varav 4,4 MSEK avser garantiersättning för garantiåtaganden.
 • Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt kommer att vara den 16 november 2023 och Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units pro rata i förhållande till det antal aktier de äger. För varje A-aktie respektive B-aktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en (1) uniträtt av serie A respektive serie B. En (1) uniträtt av serie A berättigar till teckning av en (1) unit av serie A och en (1) uniträtt av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B.
 • Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 43 832 788,776 kronor genom nyemission av högst 36 345 596 units varav 828 000 av serie A och 35 517 596 units av serie B.
 • En (1) unit av serie A består av nio (9) A-aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1A och en (1) unit serie B består av nio (9) B-aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1B.
 • Teckningskursen ska vara högst 2,79 kronor per unit och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa under tiden från och med den 20 november 2023 till och med den 4 december 2023.
 • Varje teckningsoption av serie TO1A ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) A-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen i Bolagets B-aktie under perioden från och med den 3 maj 2024 till och med den 17 maj 2024, dock lägst 0,14 SEK per aktie och högst 0,46 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av A-aktier under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.
 • Varje teckningsoption av serie TO1B ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 3 maj 2024 till och med den 17 maj 2024, dock lägst 0,14 SEK per aktie och högst 0,46 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av B-aktier under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.
 • Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma, beroende på teckningsgraden, att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 90 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 15 november 2023.

Patrick Björsjö, VD för Mackmyra, kommenterar:

"Vi är stolta över att med kraftfulla insatser från vår styrelse och ledning ha genomfört en nödvändig omorganisation och effektiv kostnadsminskning på kort tid. Vidare utreder vi möjligheten till att optimera kapitalstrukturen som bidrar till en mer effektiv verksamhet framåt. Tillsammans med vår starka lanseringsplan och produktstrategi, som bygger på skalbarhet och tydligare igenkänning, har vi skapat en röd tråd som omsluter både våra fat och flaskor. Vi har behållit det friska och fundamentala med Mackmyra, nyckelkompetens och motiverade medarbetare med stort ”mackmyrahjärta” men med en rimligare kostnadsmassa. Detta är ett viktigt steg framåt för oss och våra investerare, och vi ser fram emot framtiden med stor tillförsikt mot lönsam tillväxt”.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Mackmyra har nått en avgörande punkt i Bolagets strategiska utvecklingsarbete där fokus riktas mot att förbättra både den operationella och organisatoriska effektiviteten. Detta arbete kommer att omfatta:

 • Tydliggörande av produkterbjudande med fokus på skalbarhet
 • En strategisk och välformulerad lanseringsplan
 • Etablerande av strategiska samarbeten
 • Initiering av effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogram

Denna strategiska satsning förväntas inte bara förbättra Bolagets interna arbetsprocesser utan också öppna möjligheter till nya kundsegment och skapa en bredare grund för att maximera lönsamheten.

Den bredare grund som skapas genom dessa förbättringar ger även Bolaget en större flexibilitet och stabilitet i en konkurrensutsatt marknad. Det ger också möjlighet för Bolaget att diversifiera sina intäktsströmmar och minska risken som är förknippad med att vara beroende av en enskild kundgrupp.

Styrelsen för Mackmyra bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att stödja Bolagets operationella och organisatoriska utvecklingsarbete och avser därför att genomföra Företrädesemissionen.

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning;

 • Återbetalning av skattekrediter, cirka 25 procent
 • Förstärkning av balansräkningen och optimering av kapitalstruktur, cirka 25 procent
 • Konsolidering och kostnadseffektivisering av organisationen, cirka 30 procent
 • Optimering av destilleringstakt, cirka 20 procent

Bolagsstämma

Genom separat pressmeddelande kallar styrelsen till extra bolagsstämma som kommer hållas den 14 november 2023 för att fatta beslut om minskning av aktiekapitalet, godkänna Företrädesemissionen och därtill anknytande ändringar av bolagsordningen, besluta om ett emissionsbemyndigande samt besluta att godkänna närståendetransaktion med Lennart Hero (se nedan ”Närståendetransaktion med Lennart Hero”). Skälet till förslagen om minskning av aktiekapitalet och bolagsordningsändringen är att möjliggöra Företrädesemissionen, enligt vad som närmare framgår av den separata kallelsen. Skälet till emissionsbemyndigandet är att möjliggöra leverans av units i det fall en eller flera garanter väljer att erhålla sin garantiersättning i nyemitterade units.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som per avstämningsdagen den 16 november 2023 äger aktier i Bolaget ska ha företrädesrätt att teckna units pro rata i förhållande till det antal aktier de äger. För varje A-aktie respektive B-aktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en (1) uniträtt av serie A respektive serie B. En (1) uniträtt av serie A berättigar till teckning av en (1) unit av serie A och en (1) uniträtt av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B.

Teckningskursen är 2,79 SEK per unit (motsvarande 0,31 SEK per aktie) och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt, vilket innebär att Mackmyra kommer tillföras en bruttolikvid om cirka 101,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolagets aktiekapital ökas med högst 43 832 788,776 kronor genom nyemission av högst 36 345 596 units varav 828 000 av serie A där varje unit består av nio (9) A-aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1A och 35 517 596 units av serie B där varje unit består av nio (9) B-aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1B.

Varje teckningsoption av serie TO1A ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) A-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 3 maj 2024 till och med den 17 maj 2024, dock lägst 0,14 SEK per aktie och högst 0,46 SEK per aktie. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av A-aktier under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Varje teckningsoption av serie TO1B ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 3 maj 2024 till och med den 17 maj 2024, dock lägst 0,14 SEK per aktie och högst 0,46 SEK per aktie. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av B-aktier under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Vid full teckning av units av serie A respektive B och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1A respektive TO1B kommer bolagets aktiekapital att öka med 63 314 028,232 kronor, varav 43 832 788,776 kronor av ökningen avser aktier som utgör en del av units och 19 481 239,456 kronor avser teckningsoptionerna.

Vid full teckning av units av serie A och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1A kommer antalet A-aktier i Bolaget att öka med 10 764 000 varav ökningen avser 7 452 000 A-aktier som utgör en del av units och 3 312 000 A-aktier som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Vid full teckning av units av serie B och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1B kommer antalet B-aktier i Bolaget att öka med 461 728 748 varav ökningen avser 319 658 364 B-aktier som utgör en del av units och 142 070 384 B-aktier som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 90 procent, baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen. Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna uniträtter. Uniträtter som ej utnyttjas för teckning måste säljas inom den handelsperiod som specificeras nedan för att inte förfalla utan värde.

Om samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter (dvs. med företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelning ska då ske i följande ordning: I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) i förhållande till det antal uniträtter som har utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till annan som anmält sig för teckning av units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det units som var och en har tecknat, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till de som har lämnat garantiåtagande i proportion till storleken på sådana åtaganden.

Sista dagen för handel i Mackmyras aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 14 november 2023. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 15 november 2023. Teckningsperioden, med eller utan stöd av uniträtter, löper från och med den 20 november 2023 till och med den 4 december 2023. Handel i uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 20 november 2023 till och med den 29 november 2023 och handel i BTU (betald tecknad unit) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 20 november 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 15 november 2023 och som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mackmyra.com.

Tecknings- och garantiåtaganden

Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt personer ur styrelsen uppgår till cirka 26,4 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har ingått garantiåtaganden genom Bottengaranti som sammanlagt uppgår till cirka 29,4 MSEK, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått Toppgaranti om cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte blir tecknad till 20 706 922 units. Därutöver har Bolaget ingått Top-down-garantin om cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 17,1 procent av Företrädesemissionen, med Bolagets största aktieägare Lennart Hero. Top-down-garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte fulltecknas.

Genom teckningsförbindelser, Bottengarantin, Toppgarantin samt Top-down-garantin är Företrädesemissionen därmed säkerställd till cirka 74,1 procent. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För Bottengarantin utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om antingen 15 procent på garanterat belopp i kontant ersättning eller 20 procent av det garanterade beloppet i form av units i Bolaget. För Toppgarantin utgår en garantiersättning om 20 procent av det garanterade beloppet i form av units i Bolaget. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. Ingen ersättning utgår till Lennart Hero för Top-down-garantin.

Teckningskursen för units som för det fall emissionsgaranter väljer att erhålla garantiersättning i form av units kommer motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, vilket styrelsen i Bolaget bedömer vara marknadsmässig. För det fall någon emissionsgarant väljer att erhålla garantiersättning i units istället för kontant ersättning, kommer styrelsen besluta om en kompensationsemission till emissionsgaranterna.

Ytterligare information om de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 15 november 2023 och som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mackmyra.se.

Dispens från budplikt

Bolagets största aktiegare, Lennart Hero, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt som annars skulle uppkomma av att Lennart Hero (a) infriar ingången teckningsförbindelse och tecknar sin pro rata-andel, motsvarande 6 552 000 A-aktier och 66 420 000 B-aktier, i Företrädesemissionen, och (b) hela Top-down-garantin tas i anspråk och därmed tecknar ytterligare högst 56 060 262 aktier, för det fall Företrädesemissionen inte fulltecknas.

Dispensen beviljades under förutsättning att aktieägarna inför bolagsstämman i Bolaget informeras om garantiåtagandet och hur stor kapital- respektive röstandel som Lennart Hero högst kan få genom att teckna aktier utöver sin pro rata-andel till följd av av garantiåtagandet. Emissionsbeslutet ska även biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Lennart Hero.

Om Lennart Hero infriar sitt teckningsåtagande och hela garantiåtagandet tas i anspråk samt utnyttjar samtliga teckningsoptioner som därvid erhållits kan Lennart Heros ägarandel efter Företrädesemissionen och utnyttjande av teckningsoptioner, tillsammans med närståendes innehav, komma att uppgå till högst cirka 57,54 procent av kapitalet och 65,24 procent av rösterna i Bolaget. Denna beräkning baseras på antagandet att ingen annan utnyttjar teckningsoptioner för aktieteckning samt att ingen annan garant väljer att få garantiersättning i units.

Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2023:48) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).

Närståendetransaktion med Lennart Hero

Bakgrund

Lennart Hero äger i dag aktier, tillsammans med närståendes innehav, som representerar 22,39 procent av kapitalet och 33,54 procent av rösterna i Mackmyra och bedöms därför, genom sitt aktieinnehav, ha ett betydande inflytande över Mackmyra och ska därför betraktas som närstående. En transaktion som ensam eller tillsammans med andra transaktioner som Mackmyra genomfört med Lennart Hero under det senaste året och som avser ett värde om minst en miljon kronor och motsvarar minst en procent av Mackmyras värde anses vara väsentlig och ska därför, enligt god sed på aktiemarknaden, godkännas av aktieägarna vid bolagsstämma i Mackmyra (AMN 2019:25). Vid bolagsstämmans beslut i fråga om godkännande ska aktier som innehas av Lennart Hero inte beaktas.

Lån från Lennart Hero

Styrelsen för Mackmyra träffade den 27 oktober 2020 en överenskommelse med Lennart Hero om att erhålla ett amorteringsfritt lån om 140 miljoner SEK (”Lånet”) med en löptid på fem (5) år och en ränta som per avtalsdagen motsvarar fyra (4) procent plus STIBOR 1M (om STIBOR 1M är negativ, ska STIBOR 1M vara 0,00 procent).

Bolaget och Lennart Hero har den 6 oktober 2023 träffat en ny överenskommelse om tillägg och ändringar avseende Lånet (det ”Nya Tilläggsavtalet”). Genom det Nya Tilläggsavtalet bekräftar parterna att tidigare överenskommelser avseende ändring av räntevillkor och förlängning av Lånet gäller. Bolaget får därmed anstånd med räntebetalningar under perioden juli-december 2023, tidigare rörlig ränta ersätts med en fast årsränta om 4,5 procent från och med 1 oktober 2022 och under hela Lånets löptid och Lånets förfallotid förlängs från fem till sex år. Lennart Hero bekräftar även att tidigare ställd säkerhet för Lånet samt utfästelser och åtaganden avseende Lånet gäller. För samtliga ändringar av Lånet erhåller Lennart Hero en ersättning om 6 850 000 kronor att kvitta i den företrädesemission som behandlas i punkt 10 nedan samt en kontant nettoersättning om 306 900 kronor. Det Nya Tilläggsavtalet är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Det Nya Tilläggsavtalet anses vara en väsentlig transaktion i den mening som avses i AMN 2019:25. Styrelsen kommer därför föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att godkänna det Nya Tilläggsavtalet och lämnar härmed följande redogörelse för det Nya Tilläggsavtalet.

Det Nya Tilläggsavtalets huvudsakliga villkor

Genom det Nya Tilläggsavtalet bekräftar Parterna att följande beslut från Mackmyras extra bolagsstämma den 29 september 2022 gäller mellan Parterna:

 • att räntevillkoren i Låneavtalet ändras så att rörlig ränta i Låneavtalet från och med 1 oktober 2022 ersätts med en fast årsränta om 4,5 procent;
 • att den fasta årsräntan om 4,5 procent ska gälla under Låneavtalets hela löptid om parterna inte överenskommer om annat; och
 • att som ersättning för den fasta räntebindningen har Mackmyra betalat en engångsersättning om SEK 1 614 600 till Lennart Hero.

Vidare bekräftas att Lånets förfallodag ändras från fem (5) år till sex (6) år från avtalsdagen samt att Mackmyra under perioden 1 juli 2023 – 31 december 2023 får anstånd med att betala upplupen och förfallen ränta. Ränta för perioden 1 juli 2023 – 31 december 2023 förfaller till betalning den 1 januari 2024.

Som ersättning för samtliga förändringar av Lånet erhåller Lennart Hero en total ersättning om 6 850 000 kronor att kvitta i Företrädesemissionen samt en kontant nettoersättning motsvarande 306 900 kronor.

Styrelsens bedömning av det Nya Tilläggsavtalet

Styrelsen bedömer att det Nya Tilläggsavtalet är fördelaktigt för Mackmyra.

Indikativ tidplan

Extra bolagsstämma beslutar om Företrädesemissionen 14 november 2023
Sista dag för handel i aktien inkl. rätt att erhålla uniträtter 14 november 2023
Första dag för handel i aktien exkl. rätt att erhålla uniträtter 15 november 2023
Offentliggörande av prospekt 15 november 2023
Avstämningsdag i Företrädesemissionen 16 november 2023
Handel med uniträtter 20 november – 29 november 2023
Teckningsperiod 20 november – 4 december 2023
Handel i betald tecknad unit (BTU) 20 november – vecka 50, 2023
Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen 6 december 2023
Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO1A respektive serie TO1B Vecka 51, 2023
Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serieTO1A respektive serie TO1B 20 maj - 31 maj 2024

Brygglånefinansiering

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal med Formue Nord samt vissa nuvarande aktieägare avseende brygglån om totalt 6 MSEK i syfte att säkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov (”Brygglånen”). Brygglånen, som ämnas återbetalas med emissionslikviden från Företrädesemissionen (alternativt användas som betalning för nya units genom kvittning i Företrädesemissionen) upptas på marknadsmässiga villkor. För 3 MSEK av Brygglånen löper en ränta om 5,5 procent och för resterande 3 MSEK löper en ränta om 1,5 procent samt tillkommer en uppläggningsavgift om 150 000 SEK.

Kapitalstruktur

Som en del i en översyn av Bolagets resurser och tillgångar har styrelsen i Bolaget beslutat att utvärdera möjligheten att skriva ned varulager och destilleriet om totalt 40 upp till 60 MSEK. Fördelningen mellan nedskrivning av varulager och anläggningstillgångar är preliminärt 50 procent vardera. Syftet är att skapa rätt förutsättningar för verksamheten framåt. Styrelsen avser att genomföra en nedskrivning och Bolaget kommer, när beslut om villkoren för nedskrivning slutligt fattats, informera marknaden.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Mackmyra Svensk Whisky AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Mackmyra Svensk Whisky AB (publ):s uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.


Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-12 21:30 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Pressmeddelande - Mackmyra avser genomföra en partiellt säkerställd företrädesemission av units, ingår avtal om brygglån samt utvärderar en nedskrivning (PDF)